Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa

Dodano: 17.06.2019

BIURO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych (środki krajowe, europejskie lub inne),
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
 2. podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
 3. dobra znajomość zasad zarządzania i rozliczania projektów finansowych z środków zewnętrznych,
 4. dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
 5. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
 6. inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
 7. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżący monitoring instalacji OZE bezpośrednio w JST,
 2. przekazywanie informacji nt. monitoringu instalacji oraz przebiegu prac związanych z ich montażem Specjaliście ds. zarządzania projektem,
 3. bezpośredni kontakt z grantobiorcami z terenu Gminy Godów,
 4. prowadzenie korespondencji z mieszkańcami miasta,
 5. kontakt z inspektorem nadzoru w celu odbioru instalacji OZE i udział w odbiorach,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami projektowymi,
 7. uczestnictwo w ustalonych spotkaniach,
 8. obsługa merytoryczna spotkań z mieszkańcami,
 9. wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 2. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, wraz z potwierdzeniem wykonywania zadań (np. kopia zakresu czynności, obowiązków itp.),
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. językowych, prawo jazdy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy

LOKALNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM NA TERENIE GODOWA

w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13C, II p. w dni robocze od 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 421 21 49.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, na tablicy ogłoszeń Biura oraz na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl.

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:

 1. Umowa na czas określony do 31.12.2021 r.,
 2. Termin zatrudnienia: 1 lipiec 2019 r.,
 3. Wymiar: 1/4 etatu, w trybie zadaniowym.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów.

 

Ogłoszenie_nabór_Specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa

Ogłoszenie_nabór_Specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa

WYNIKI NABORU

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Martyna Piechoczek

Dodano do BIP dnia 17-06-2019 13:43:56

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-05 10:58:22 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-05 10:58:15 Aleksandra Grabarczyk
2019-06-17 13:32:25 Martyna Piechoczek
2019-06-17 13:31:38 Martyna Piechoczek
2019-06-17 12:59:46 Martyna Piechoczek
2019-06-17 12:58:55 Martyna Piechoczek
2019-06-17 12:34:01 Martyna Piechoczek
2019-06-17 12:15:41 Martyna Piechoczek
2019-06-17 12:00:44 Martyna Piechoczek