Czcionki:
Kontrast:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Internet w każdym domu….”

Dodano: 04.04.2014

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

12.06.2014 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się pytań i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

28.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się sprostowania do treści ogłoszenia:

Sprostowanie do ogłoszenia

Modyfikacje treści SIWZ

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1

Zał. 1b – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2

Zał. 1c – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3

Zał. 2 – Oferta

Zał. 2 – Oferta

Zał. 3a – Formularz cenowy dla Zadania 1

Zał. 3a – Formularz cenowy dla Zadania 1

Zał. 3b – Formularz cenowy dla Zadania 2

Zał. 3b – Formularz cenowy dla Zadania 2

Zał. 3c – Formularz cenowy dla Zadania 3

Zał. 3c – Formularz cenowy dla Zadania 3

Zał. 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Zał. 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Zał. 6 – Wykaz wykonywanych lub wykonywanych usług i wykaz wykonanych dostaw

Zał. 6 – Wykaz wykonywanych lub wykonywanych usług i wykaz wykonanych dostaw

Zał. 7a – Umowa dla Zadania 1

Zał. 7b – Umowa dla Zadania 2

Zał. 7c – Umowa dla Zadania 3

Zał. 8 – Dokumentacja powykonawcza sieci przewodowej oraz bezprzewodowej „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Zał. 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – zmiana

Zał. 7c – Umowa dla Zadania 3 – zmiana

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2014 14:24:40

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:51:17 Subregion
2018-04-07 09:50:35 Subregion