Czcionki:
Kontrast:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Dodano: 19.04.2012

Zapraszamy do składania ofert na organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  nabycie  licencji  i  wdrożenie  oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu  wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej  poprzez  realizację  projektu  „Ku nowoczesnej  administracji  samorządowej  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Zadania  te  będą  wykonywane w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  V  Dobre  rządzenie,  działanie  5.2 Wzmocnienie  potencjału  administracji samorządowej,  poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej.

26.06.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – podpisanie umowy z Wykonawcą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.06.2012 Zawiadomienie

Zawiadomienie o odrzuceniu, wykluczeniu z postępowania oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

08.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki postępowania

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał nr1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 2 Wzór oferty

Zał nr 2 Wzór oferty

Zał nr 3 Wzór oświadczenia

Zał nr 3 Wzór oświadczenia

Zał nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Zał nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Zał nr 5 Wykaz osób

Zał nr 5 Wykaz osób

Zał nr 6 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 6 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 8 Wykaz podwykonawców

Zał nr 8 Wykaz podwykonawców

Zał nr 9 Umowa

Zał nr 10 Harmonogram projektu

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 19-04-2012 13:11:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 11:59:08 Subregion