Czcionki:
Kontrast:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 20.12.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637645-N-2019 w dniu 20.12.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 – formularz ofertowy .doc

Załącznik 2 – oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 5 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik 6 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 Prawo zamówień publicznych Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zawiadamia, że w dniu 31.01.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – wybrana została oferta wykonawcy: 

ASCALOR  Sp. z o.o. ul. Radawska 10, 37-522 Wiązownica

Oferowana cena: 50 331,60 zł brutto.

Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 20-12-2019 12:14:55

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-31 15:22:20 Paweł Tułodziecki
2020-01-31 15:22:08 Paweł Tułodziecki
2020-01-31 14:52:35 Paweł Tułodziecki
2020-01-31 14:50:48 Paweł Tułodziecki
2020-01-07 14:37:45 Paweł Tułodziecki
2020-01-07 14:02:53 Paweł Tułodziecki
2020-01-07 14:02:24 Paweł Tułodziecki
2019-12-20 15:20:00 Paweł Tułodziecki
2019-12-20 12:13:00 Paweł Tułodziecki
2019-12-20 12:09:11 Paweł Tułodziecki
2019-12-20 11:51:43 Paweł Tułodziecki
2019-12-20 11:44:58 Paweł Tułodziecki