Czcionki:
Kontrast:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 09.09.2019

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wybrana została oferta złożona przez:

Ascalor Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownicy przy ul. Radawskiej 10.

Powyższa oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, a tym samym uzyskała 100 pkt. wg. przyjętych kryteriów.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa. (nr wniosku WND-RPSL.04.01.03-24-02EE/18)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik 1 – formularz ofertowy .doc

Załącznik 2 – oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Palki

Dodano do BIP dnia 09-09-2019 12:20:04

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-09 12:18:30 Paweł Tułodziecki
2019-09-09 12:17:50 Paweł Tułodziecki
2019-09-09 12:17:36 Paweł Tułodziecki
2019-08-21 15:38:26 Katarzyna Palki
2019-08-21 15:38:11 Katarzyna Palki
2019-08-21 15:35:42 Katarzyna Palki
2019-08-08 11:35:04 Katarzyna Palki