Czcionki:
Kontrast:

Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie „Ku nowoczesnej administracji samorzadowej..”

Dodano: 12.12.2011

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie wykonywania czynności specjalisty ds.zamówień publicznych w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorzadowej w jednostkach samorzadu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan prac

Załącznik nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

dotyczy: Specjalista ds. zamówień publicznych

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie wykonywania czynności SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Andrzeja Kołtuna, ul. Reymonta 71/52, 43-100 Tychy, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 4 440,00 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100 brutto).

Wyniki naboru

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 12-12-2011 14:55:21

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:08:32 Subregion