Czcionki:
Kontrast:

Historia zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:03:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-10-30 11:54:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:40:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:37:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:35:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2018 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok
2018-10-30 11:31:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-10-30 11:24:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:19:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-10-30 11:07:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”
2018-10-30 11:03:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2018-10-30 10:49:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-10-30 10:41:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.10.2018 r.
2018-10-30 10:39:33 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 21.09.2018 r.
2018-10-30 10:37:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.08.2018 r.
2018-10-30 10:33:39 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.08.2018 r.
2018-08-02 12:00:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 12.06.2018 r.
2018-08-02 11:58:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 24.05.2018 r.
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:17:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r.
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:12:22 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.07.2018 r.
2018-08-02 11:10:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.07.2018 r.
2018-08-02 10:43:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-08-02 10:36:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 2 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-07-09 11:41:54 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:24 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:23:21 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:22:36 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:22:05 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:21:44 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:17:46 Aleksandra Grabarczyk Nabór na pracownika biura
2018-06-22 10:48:45 Subregion Nabór na pracownika biura
2018-06-19 15:15:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.06.2018 r.
2018-06-19 15:13:29 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 24.05.2018 r.
2018-06-19 15:11:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.05.2018 r.
2018-06-19 15:06:47 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.04.2018 r.
2018-06-19 15:04:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.04.2018 r.
2018-06-19 15:01:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.04.2018 r.
2018-06-19 14:41:05 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.03.2018 r.
2018-06-19 14:32:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.03.2018 r.
2018-06-19 14:29:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.03.2018 r.
2018-06-19 14:24:21 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.02.2018 r.
2018-06-19 13:51:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.02.2018 r.
2018-06-19 13:46:57 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 02.02.2018 r.
2018-06-19 13:45:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.01.2018 r.
2018-06-19 13:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:31:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:27:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 13:24:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-06-19 13:21:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:19:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-06-19 13:15:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-19 13:08:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 13:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:02:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:59:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 12:57:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-19 12:53:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-06-19 12:46:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała 38/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-06-19 12:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
2018-06-19 12:17:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
2018-06-19 12:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 12:12:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 12:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:07:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:00:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:58:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 11:53:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-13 12:54:35 Subregion Ogłoszenie o naborze
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.
2018-05-02 15:01:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:58:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:54:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
2018-05-02 14:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 14:48:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:35:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2018-05-02 14:28:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:26:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:23:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:58:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
2018-05-02 13:51:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 13:43:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2018-05-02 13:41:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
2018-05-02 13:40:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
2018-05-02 13:38:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-30 13:23:56 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze
2018-04-24 13:45:40 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-24 13:45:19 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:43:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:36:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-13 14:19:29 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:17:32 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:57 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:48 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 12:40:20 Paweł Tułodziecki Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Łączymy z energią"
2018-04-11 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 09.04.2018 r.
2018-04-11 13:13:53 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 02.03.2018 r.
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-07 12:21:17 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:21:05 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:20:32 Subregion Gadżety reklamowe - Smycze promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:19:16 Subregion Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 12:18:39 Subregion Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w projekcie "tymRazem Śląskie!..."
2018-04-07 12:16:13 Subregion Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3
2018-04-07 12:15:24 Subregion Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)
2018-04-07 12:14:32 Subregion Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie "Śląskie. Pozytywna energia..."
2018-04-07 12:12:59 Subregion Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl
2018-04-07 12:11:27 Subregion Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-07 12:10:28 Subregion Prowadzenie obsługi księgowej projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 12:09:33 Subregion Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:08:32 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."
2018-04-07 12:07:48 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:06:46 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:40 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:22 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:04:00 Subregion Materiały promocyjne projektu "Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:03:11 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:02:26 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:00:11 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 11:59:08 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 11:55:53 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystyczej
2018-04-07 11:51:24 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 11:51:23 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 10:04:34 Subregion Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obsługi Klienta w projekcie „Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 10:03:00 Subregion Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych
2018-04-07 10:02:15 Subregion Zapytanie ofertowe: na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:01:21 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:00:21 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”
2018-04-07 09:59:39 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG
2018-04-07 09:58:32 Subregion Świadczenie wykonania czyności koordynatora/rki w projekcie "Wspólnie znaczy lepiej ..."
2018-04-07 09:57:42 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:56:31 Subregion Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:55:42 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:53:45 Subregion Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:52:22 Subregion Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:51:17 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:50:35 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:49:04 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-04-07 09:48:15 Subregion Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w każdym domu..." PO IG
2018-04-07 09:40:53 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"
2018-04-07 09:39:02 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG
2018-04-07 09:37:14 Subregion Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych
2018-04-07 09:35:30 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 09:35:04 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-06 17:58:44 Subregion Uchwała nr 17/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku