Czcionki:
Kontrast:

Historia zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-10-16 10:42:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 07.10.2019 r.
2019-10-16 10:38:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.09.2019 r.
2019-10-16 10:35:55 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.09.2019 r.
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2019-10-16 10:05:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 10:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 99/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 09:59:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 98/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-10-16 09:57:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 09:54:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-10-16 09:50:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 95/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 09:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 94/2019 w sprawie: sprostowania błędów pisarskich
2019-10-16 09:46:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 93/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-10-16 09:41:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 92/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 09:30:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2019-10-16 09:25:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-09-25 10:21:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 10:16:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 89/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:14:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 88/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:12:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 83/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2019-09-25 10:10:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 10:08:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 85/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 10:06:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 77/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-25 10:02:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-25 09:55:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:54:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:47:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 13.08.2019 r.
2019-09-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.07.2019 r.
2019-09-25 09:41:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2019-09-25 09:37:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 09:35:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
2019-09-25 09:21:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2019-09-25 08:53:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 08:45:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:39:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-09-25 08:33:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok”
2019-09-09 12:18:30 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-09 12:17:50 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-09 12:17:36 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-03 09:25:23 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-09-03 09:24:54 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-09-02 13:25:36 Paweł Tułodziecki Uchwała 75/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-02 10:06:11 Paweł Tułodziecki Uchwała 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-02 10:05:21 Paweł Tułodziecki Uchwała 78/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Forum Kobiet Subregionu Zachodniego
2019-09-02 10:04:25 Paweł Tułodziecki Uchwała 77/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-02 10:02:17 Paweł Tułodziecki Uchwała 76/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-02 10:00:35 Paweł Tułodziecki Uchwała 75/2019 będzie opublikowana w późniejszym terminie
2019-09-02 10:00:30 Paweł Tułodziecki Uchwałą 75/2019 będzie opublikowana w późniejszym terminie
2019-08-30 12:02:57 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:01:48 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:00:19 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 15:38:26 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 15:38:11 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 15:35:42 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 12:38:33 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:38:11 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:37:45 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:36:31 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:33:32 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:03:41 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:00:46 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:56:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:53 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:43 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-08 11:35:04 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-07-18 15:03:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 03.07.2019 r.
2019-07-18 15:00:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę części środków europejskich z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, a poddziałaniem 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT
2019-07-10 14:30:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 r.
2019-07-10 14:24:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok
2019-07-10 14:16:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-10 14:10:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok
2019-07-10 14:08:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-10 14:06:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-07-10 14:01:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok
2019-07-10 13:58:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-07-08 11:18:02 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 25.06.2019 r.
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-07-08 11:07:11 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.06.2019 r.
2019-07-08 11:04:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-07-08 11:00:29 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-08 10:58:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
2019-07-08 10:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2019-07-08 10:42:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim
2019-07-08 10:40:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 10:34:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 10:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 10:07:01 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.05.2019 r.
2019-07-08 10:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)
2019-07-08 10:01:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji
2019-07-08 09:11:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała 61/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-07-08 09:08:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-07-08 09:00:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-07-08 08:56:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:49:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2019-07-08 08:40:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2019 w sprawie: poparcia starań Powiatu Raciborskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:35:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:33:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 08:31:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej
2019-07-08 08:29:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-05 11:12:03 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-07-05 11:10:37 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-07-05 11:08:55 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-07-05 11:07:31 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-07-05 11:06:15 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-07-05 11:04:52 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-07-05 11:03:25 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-07-05 11:02:11 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia-Zdroju
2019-07-05 11:01:23 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-07-05 11:00:00 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-07-05 10:59:51 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-07-05 10:58:22 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-07-05 10:58:15 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:43:37 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:43:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:42:24 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:41:49 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:41:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:40:29 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:39:20 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:38:33 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:38:13 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:37:50 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:37:31 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:37:10 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:36:52 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:36:26 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:35:42 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:35:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:34:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:33:26 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:32:25 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:31:38 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:16:28 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:14:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:12:29 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:11:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:09:34 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:08:18 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:06:36 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:04:48 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:03:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:01:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:59:46 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:58:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:34:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:34:01 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:33:08 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 12:30:57 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 12:28:38 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 12:25:57 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 12:23:39 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 12:21:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 12:18:47 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 12:15:41 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:15:22 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:14:44 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 12:11:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:00:44 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-05-21 15:26:43 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.05.2019 r.
2019-05-21 15:23:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-21 13:27:58 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:27:35 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:26:46 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-08 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-05-08 09:34:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 09:16:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.04.2019 r.
2019-05-08 09:14:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 10.04.2019 r.
2019-05-08 09:11:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku
2019-05-08 09:09:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-08 09:07:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-05-08 09:06:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-05-08 09:04:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku
2019-05-08 09:00:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2019-05-08 08:56:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-05-08 08:50:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-05-08 08:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:48:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:40:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:38:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 08:34:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-05-08 08:30:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Związku do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2019-04-17 15:14:49 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:48 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:15 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:56 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:27 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:20 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:59:18 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:57:56 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:55:55 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 12:46:18 Paweł Tułodziecki Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Na
2019-03-29 12:20:44 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 27.03.2019 r.
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:14:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:12:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020
2019-03-29 12:11:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 10:14:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 10:10:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:10:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 09:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:55:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:53:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu
2019-03-25 09:50:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji
2019-03-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-03-25 09:43:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:32:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2019 w sprawie: odwołania Członków Zarządu Związku
2019-03-25 09:18:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2019-03-25 09:09:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 09:06:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-03-25 08:58:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.03.2019 r.
2019-03-25 08:52:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-03-25 08:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrzębie – Zdrój dotyczącego odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia – Zdroju z Katowicami
2019-03-25 08:49:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racibórz dotyczącego budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
2019-03-25 08:45:08 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.03.2019 r.
2019-03-25 08:40:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”
2019-03-25 08:37:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2019-03-25 08:34:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-03-25 08:30:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”
2019-03-25 08:27:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)
2019-03-06 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2019 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zakupu osobowego samochodu służbowego na potrzeby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-03-06 11:38:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-03-06 11:36:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:35:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:01:27 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 14.02.2019 r.
2019-03-06 10:57:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 05.02.2019 r.
2019-02-25 11:07:45 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-25 11:07:09 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-14 14:50:36 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
2019-02-14 14:46:46 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-08 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym cyklu śniadań biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
2019-02-08 13:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-02-08 13:46:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2019-02-08 13:45:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-02-08 13:43:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-21 13:29:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2019-01-18 09:15:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji i adresu siedziby Związku
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-01-18 09:12:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-01-18 09:10:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-01-18 09:08:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.01.2019 r.
2019-01-15 14:08:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii
2019-01-15 14:07:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 14:04:16 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 28.12.2018 r.
2019-01-15 14:02:37 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.12.2018 r.
2019-01-15 14:00:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 06.12.2018 r.
2019-01-15 13:58:32 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 14.11.2018 r.
2019-01-15 13:56:25 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.10.2018 r.
2019-01-15 13:42:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 89/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Projekt Efektywnego Rozwoju Subregionu” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:40:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 88/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych – Subregion zachodni” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:37:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii
2019-01-15 13:32:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 13:29:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 85/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:27:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)
2019-01-15 13:25:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 13:21:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Nowe szanse rozwoju w JSW SiG” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:19:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-01-15 13:14:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W trosce o najmłodszych żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:13:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 79/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 13:11:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 78/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 13:09:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:08:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 76/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Nędza” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:06:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 75/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2019-01-15 12:56:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2018 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok
2019-01-15 12:53:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2019 rok
2019-01-15 12:50:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 12:47:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2019-01-15 12:37:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019
2019-01-15 12:36:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2019
2019-01-15 12:34:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok
2019-01-15 12:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2019-01-15 12:16:09 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 14.11.2018 r.
2019-01-15 11:24:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 11:01:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2019 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku
2019-01-15 11:00:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-01-15 10:57:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu Związku
2019-01-15 10:52:00 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 10:49:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021
2019-01-15 10:47:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 10:46:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021
2019-01-15 10:45:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-01-15 10:44:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 10:42:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-01-15 10:39:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:03:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-10-30 11:54:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:40:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:37:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:35:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2018 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok
2018-10-30 11:31:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-10-30 11:24:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:19:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-10-30 11:07:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”
2018-10-30 11:03:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2018-10-30 10:49:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-10-30 10:41:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.10.2018 r.
2018-10-30 10:39:33 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 21.09.2018 r.
2018-10-30 10:37:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.08.2018 r.
2018-10-30 10:33:39 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.08.2018 r.
2018-08-02 12:00:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 12.06.2018 r.
2018-08-02 11:58:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 24.05.2018 r.
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:17:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r.
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:12:22 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.07.2018 r.
2018-08-02 11:10:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.07.2018 r.
2018-08-02 10:43:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-08-02 10:36:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 2 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-07-09 11:41:54 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:24 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:23:21 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:22:36 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:22:05 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:21:44 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:17:46 Aleksandra Grabarczyk Nabór na pracownika biura
2018-06-22 10:48:45 Subregion Nabór na pracownika biura
2018-06-19 15:15:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.06.2018 r.
2018-06-19 15:13:29 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 24.05.2018 r.
2018-06-19 15:11:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.05.2018 r.
2018-06-19 15:06:47 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.04.2018 r.
2018-06-19 15:04:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.04.2018 r.
2018-06-19 15:01:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.04.2018 r.
2018-06-19 14:41:05 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.03.2018 r.
2018-06-19 14:32:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.03.2018 r.
2018-06-19 14:29:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.03.2018 r.
2018-06-19 14:24:21 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.02.2018 r.
2018-06-19 13:51:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.02.2018 r.
2018-06-19 13:46:57 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 02.02.2018 r.
2018-06-19 13:45:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.01.2018 r.
2018-06-19 13:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:31:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:27:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 13:24:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-06-19 13:21:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:19:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-06-19 13:15:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-19 13:08:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 13:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:02:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:59:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 12:57:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-19 12:53:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-06-19 12:46:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała 38/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-06-19 12:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
2018-06-19 12:17:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
2018-06-19 12:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 12:12:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 12:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:07:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:00:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:58:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 11:53:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-13 12:54:35 Subregion Ogłoszenie o naborze
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.
2018-05-02 15:01:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:58:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:54:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
2018-05-02 14:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 14:48:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:35:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2018-05-02 14:28:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:26:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:23:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:58:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
2018-05-02 13:51:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 13:43:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2018-05-02 13:41:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
2018-05-02 13:40:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
2018-05-02 13:38:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-30 13:23:56 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze
2018-04-24 13:45:40 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-24 13:45:19 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:43:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:36:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-13 14:19:29 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:17:32 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:57 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:48 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 12:40:20 Paweł Tułodziecki Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Łączymy z energią"
2018-04-11 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 09.04.2018 r.
2018-04-11 13:13:53 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 02.03.2018 r.
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-07 12:21:17 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:21:05 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:20:32 Subregion Gadżety reklamowe - Smycze promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:19:16 Subregion Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 12:18:39 Subregion Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w projekcie "tymRazem Śląskie!..."
2018-04-07 12:16:13 Subregion Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3
2018-04-07 12:15:24 Subregion Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)
2018-04-07 12:14:32 Subregion Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie "Śląskie. Pozytywna energia..."
2018-04-07 12:12:59 Subregion Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl
2018-04-07 12:11:27 Subregion Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-07 12:10:28 Subregion Prowadzenie obsługi księgowej projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 12:09:33 Subregion Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:08:32 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."
2018-04-07 12:07:48 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:06:46 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:40 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:22 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:04:00 Subregion Materiały promocyjne projektu "Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:03:11 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:02:26 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:00:11 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 11:59:08 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 11:55:53 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystyczej
2018-04-07 11:51:24 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 11:51:23 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 10:04:34 Subregion Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obsługi Klienta w projekcie „Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 10:03:00 Subregion Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych
2018-04-07 10:02:15 Subregion Zapytanie ofertowe: na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:01:21 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:00:21 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”
2018-04-07 09:59:39 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG
2018-04-07 09:58:32 Subregion Świadczenie wykonania czyności koordynatora/rki w projekcie "Wspólnie znaczy lepiej ..."
2018-04-07 09:57:42 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:56:31 Subregion Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:55:42 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:53:45 Subregion Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:52:22 Subregion Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:51:17 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:50:35 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:49:04 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-04-07 09:48:15 Subregion Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w każdym domu..." PO IG
2018-04-07 09:40:53 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"
2018-04-07 09:39:02 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG
2018-04-07 09:37:14 Subregion Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych
2018-04-07 09:35:30 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 09:35:04 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-06 17:58:44 Subregion Uchwała nr 17/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku