Czcionki:
Kontrast:

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku. W skład Zgromadzenia Ogólnego Związku wchodzą poszczególni Członkowie rzeczywiści. Członkami rzeczywistymi Związku są gminy i powiaty znajdujące się na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje w drodze uchwał co najmniej plan działalności oraz plan finansowy Związku, a także sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz udziela absolutorium Zarządowi Związku. Obecnie, wszystkie z 28 gmin i powiatów znajdujących się na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego mają swoich przedstawicieli Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:21:09

Zobacz rejestr zmian