Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-08-03 10:02:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:58:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:55:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2020-08-03 09:51:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 55/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW
2020-08-03 09:49:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2020-07-28 10:27:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-07-28 10:25:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 79/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ulicy Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2020-07-28 10:24:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 78/2020 w sprawie: uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”
2020-07-28 10:22:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 77/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-07-28 10:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 76/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restart zawodowy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 dla poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs
2020-07-27 14:13:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-02-07 10:50:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19