Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-05-21 12:08:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2020 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW
2020-05-21 12:07:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-05-21 12:06:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-05-15 13:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 13:04:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:57:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:48:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
2020-05-15 12:43:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy ze Spółką Spin off Politechniki Śląskiej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
2020-05-15 12:33:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2020 w sprawie: udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 21 w Rybniku oraz termoizolacja budynku” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2020-05-15 12:30:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, należących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-05-15 12:28:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
2020-04-20 10:39:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2019-10-16 09:30:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19