Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 03.11.2023

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem tego dokumentu jest koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument określa zbiór działań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków indywidualnego transportu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, a także form aktywnej mobilności.

Projekty dokumentów dostępne są pod adresem: www.subregion.pl/mobilnosc. Istnieje również możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy na miejscu w siedzibie Związku, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Konsultacje zapisów Planu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, klubów, szkół, inwestorów powierzchni mieszkalnych, biurowych i przemysłowych jak również mieszkańców naszego subregionu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski:

– pisemnie lub ustnie w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik;

– pisemnie lub ustnie w trakcie spotkania konsultacyjnego online – więcej informacji o spotkaniu: www.subregion.pl/mobilnosc;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: mobilnosc@subregion.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 27 listopada 2023 r.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Związku. Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Związku www.subregion.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 03-11-2023 14:47:57

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-11-03 14:47:57 Subregion