Czcionki:
Kontrast:

Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu „Gminy z dobrą energią…” – AKTUALIZACJA 04.11.2021

Dodano: 19.02.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający ciągły na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…”

Projekt „Gminy z dobrą energią…”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona. Informacja o dostępnych miejscach będzie publikowana cyklicznie (min. raz na dwa tygodnie).

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

 

Uprawnieni do złożenia wniosku

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie trzynastu gmin: Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory – pod warunkiem, że na terenie danej gminy/miasta zwolniły się miejsca.

Ilość i rodzaj dostępnych w naborze instalacji będzie aktualizowana min. raz na dwa tygodnie.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rodzaje instalacji objętych grantami:

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii spośród:

  • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
  • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
  • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz węzeł cieplny.

 

Maksymalna możliwa do pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:

 • w przypadku instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy grzewczej od 10 kW do 25 kW – 14.000,00 zł,
 • w przypadku instalacji kotła na pelet o mocy od 10 do 17 kW (włącznie) – 15.000,00 zł,
 • w przypadku instalacji kotła na pelet o mocy powyżej 17 do 25 kW – 17.500,00 zł,
 • w przypadku instalacji węzła cieplnego – 9.500,00 zł,
 • w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp – 14.100,00 zł.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

 

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

 

Warunki złożenia wniosku:

 • Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaścicielem lub użytkownik wieczysty domu jednorodzinnego w na terenie jednej z trzynastu wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu (wzór poniżej).
 • Wnioskodawca musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie i  złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej, tj.:
  • Wypełniony i podpisany wniosek
  • Klauzula informacyjna
  • Karta audytu energetycznego (kopia)
  • ew. inne załączniki, tj. oświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa
 • Utworzona zostanie „Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego” i „Lista uzupełniająca” (w przypadku dużej liczby chętnych), która będzie publikowana/aktualizowana raz w miesiącu.

O kolejności na liście będzie decydować data wpływu kompletnego wniosku do Biura Związku (w przypadku uzupełnień/wyjaśnień liczy się data wpływu ostatniego uzupełnienia danego wniosku) pod warunkiem spełniania kryteriów formalno-prawnych i technicznych. W sytuacji identycznej daty wpływu o kolejności zdecyduje godzina wpływu.

Złożonym wnioskom zostaną nadane numery ewidencyjne, o których Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez pracowników Biura drogą mailową lub telefoniczną.

 

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej karty Audytu energetycznego. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Biuro Związku zastrzega, że może się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia w związku z przedłożonymi dokumentami.

 

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego ciągłego prowadzony będzie
od 22 lutego 2021 r.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wnioski złożone przed lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej:

 • bezpośrednio w siedzibie Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) w godzinach funkcjonowania Biura (tj. poniedziałek – piątek 7.30-15.30),

lub

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik(decyduje data i godzina wpływu do Biura).

 

Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Hanna Apacka i Pani Agnieszka Pokojska-Gajewska (zastępstwo za Panią Natalię Byglewską), tel. 32 422 24 46, 512 986 477 lub mailowo: dobraenergia@subregion.pl

 

Dokumenty:

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 04.11.2021 – AKTUALIZACJA

Zasady naboru uzupełniającego ciągłego

Wniosek o przyznanie grantu – nabór uzupełniający ciągły (.doc)- wzór

Wniosek o przyznanie grantu – nabór uzupełniający ciągły (.pdf)- wzór

Karta audytu energetycznego (.doc)- wzór

Karta audytu energetycznego (.pdf)- wzór

Regulamin Projektu – aktualizacja 25.08.2021

 

 

Nieaktualne listy:

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 21.10.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 19.10.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 05.10.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 21.09.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 07.09.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 24.08.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 10.08.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 27.07.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 13.07.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 29.06.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 15.06.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 08.06.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 25.05.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 04.05.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 17.05.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 20.04.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 06.04.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 08.03.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 22.02.2021 – NIEAKTUALNE

Zestawienie wolnych instalacji – stan na 22.03.2021 – NIEAKTUALNE

Regulamin Projektu – obowiązujący do 24.08.2021

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 19-02-2021 15:01:11

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-11-08 08:33:34 Paweł Tułodziecki
2021-11-08 08:33:05 Paweł Tułodziecki
2021-10-21 09:45:19 Paweł Tułodziecki
2021-10-12 08:25:45 Paweł Tułodziecki
2021-09-22 10:37:13 Paweł Tułodziecki
2021-08-31 10:20:55 Paweł Tułodziecki
2021-08-31 10:20:51 Paweł Tułodziecki
2021-08-31 10:19:49 Paweł Tułodziecki
2021-08-25 12:06:13 Paweł Tułodziecki
2021-08-25 11:38:06 Subregion
2021-08-25 11:37:54 Subregion
2021-08-25 11:28:42 Subregion
2021-08-25 10:54:53 Paweł Tułodziecki
2021-08-12 17:26:47 Paweł Tułodziecki
2021-07-29 07:24:34 Paweł Tułodziecki
2021-07-13 13:59:26 Katarzyna Palki
2021-07-13 13:59:15 Katarzyna Palki
2021-06-29 14:26:42 Paweł Tułodziecki
2021-06-15 15:23:55 Paweł Tułodziecki
2021-06-09 11:36:57 Paweł Tułodziecki
2021-05-26 08:27:29 Paweł Tułodziecki
2021-05-04 08:49:57 Paweł Tułodziecki
2021-05-04 08:46:55 Paweł Tułodziecki
2021-05-04 08:46:05 Paweł Tułodziecki
2021-04-21 09:46:55 Paweł Tułodziecki
2021-04-14 13:59:17 Paweł Tułodziecki
2021-04-14 09:46:24 Paweł Tułodziecki
2021-03-08 10:26:42 Paweł Tułodziecki
2021-03-08 10:26:20 Paweł Tułodziecki
2021-03-08 10:25:48 Paweł Tułodziecki
2021-02-19 13:09:42 Paweł Tułodziecki
2021-02-19 13:06:49 Paweł Tułodziecki
2021-02-19 12:58:33 Paweł Tułodziecki