Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika

Dodano: 23.07.2020

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: LOKALNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM NA TERENIE RYBNIKA

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych (środki krajowe, europejskie lub inne),
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
 • dobra znajomość zasad zarządzania i rozliczania projektów finansowych z środków zewnętrznych,
 • dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
 • inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bieżący monitoring instalacji OZE bezpośrednio w JST,
 • przekazywanie informacji nt. monitoringu instalacji oraz przebiegu prac związanych z ich montażem Specjaliście ds. zarządzania projektem,
 • bezpośredni kontakt z grantobiorcami z terenu Miasta Rybnika,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami miasta,
 • kontakt z inspektorem nadzoru w celu odbioru instalacji OZE i udział w odbiorach,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami projektowymi,
 • uczestnictwo w ustalonych spotkaniach,
 • obsługa merytoryczna spotkań z mieszkańcami,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV kandydata wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 2. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, wraz z potwierdzeniem wykonywania zadań (np. kopia zakresu czynności, obowiązków itp.),
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. językowych, prawo jazdy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

30 lipca 2020 roku do godz. 15.30

pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy

LOKALNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM NA TERENIE RYBNIKA

w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13C, II p. w dni robocze od 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 421 21 49.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, na tablicy ogłoszeń Biura oraz na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl.

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:

 1. Umowa na czas określony do 31.12.2021 r.,
 2. Termin zatrudnienia: 17 sierpnia 2020 r.,
 3. Wymiar: ½ etatu, w trybie zadaniowym,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Rybnik.

 

Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika

Obowiązek_informacyjny_RODO

31.07.2020 WYNIKI NABORU

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 23-07-2020 14:14:00

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-31 14:08:01 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-31 14:07:53 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:14:00 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:07:28 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:05:28 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:02:33 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:02:13 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:01:46 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-23 14:01:20 Aleksandra Grabarczyk