Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności

Dodano: 16.02.2023

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem tego dokumentu będzie koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Głównym celem dokumentu będzie zidentyfikowanie działań i wskaźników, prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków indywidualnego transportu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, a także form aktywnej mobilności.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, mieszkańcy do dnia 10 marca 2022 r. mogą zgłaszać uwagi i wnioski. Szczegółowe informacje w załączeniu.

DO POBRANIA:

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 16-02-2023 11:28:24

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-10-31 11:29:33 Subregion