Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko

Dodano: 04.05.2021

a podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem dokumentu będzie koncepcja rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na przestrzeni lat 2021 – 2027. Głównym celem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju Subregionu Zachodniego z określeniem celów oraz działań możliwych do realizacji w aby osiągnąć założone cele.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, które mogą być

wnoszone:

  1. pisemnie lub ustnie w biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@subregion.pl.

Termin zgłaszania wniosków – 25.05.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Związku.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej

www.suregion.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Martyna Piechoczek

Dodano do BIP dnia 04-05-2021 15:00:39

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-11-02 08:58:54 Martyna Piechoczek