Czcionki:
Kontrast:

Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań

Dodano: 26.08.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie dostępne jest także w Bazie Konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków udziału

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 Wykaz usług

Załącznik nr 7 Wykaz osób

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Pytania_i_odpowiedzi

Zestawienie-ofert

Wyniki – Protokół z postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 26-08-2021 12:07:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-09-06 11:59:04 Subregion
2021-09-06 11:58:54 Subregion
2021-09-03 09:23:44 Subregion
2021-08-31 09:58:35 Subregion
2021-08-26 12:07:52 Subregion
2021-08-26 11:59:23 Subregion
2021-08-26 08:36:15 Subregion
2021-08-26 08:34:45 Subregion